ORION VIET NAM

Nhà thầu HANCOO E&C
Phạm vi dự án Nhà Kho
Thời gian hoàn thiện 04.2021
Diện tích

15.000m2

Địa điểm

Bắc ninh

Sơn sử dụng Sơn Epoxy lăn / Sơn Epoxy tự phẳng